Veiligheid valt of staat bij een goed ontwerp:

Veelal wordt ABKAM gevraagd om in de ontwerpfase mee te denken over de te nemen veiligheidsvoorzieningen. Door vooraf goed na te denken over een zo veilig mogelijk ontwerp en/of de mee te nemen veiligheidsmaatregelen, kan voorkomen worden dat er tijdens de bouw en/of de gebruiksfase allerlei onveilige situaties ontstaan. Nadat het ontwerp is aangepast, worden de overgebleven risico’s vastgelegd in een V&G-plan ontwerpfase welke door de aannemer gebruikt wordt bij het opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase.

Veiligheid valt of staat bij een goede voorbereiding:

Door bouwprojecten goed voor te bereiden wordt voorkomen dat er later onvoorziene kosten moeten worden gemaakt. Verder kunnen de verantwoordelijkheden in een vroeg stadium worden vastgelegd en kan er gekozen worden voor veilige werkmethoden.

ABKAM denkt mee in de keuze van werkmethoden. Welke veiligheidsmaatregelen zijn voor het betreffende project het beste? Welke bouwplaatsinrichting is de beste? Hoe sturen we de onderaannemers aan? Hoe coördineren we de veiligheidsrisico’s tussen de verschillende op de bouwplaats aanwezige partijen? Zo maar een aantal vragen die regelmatig aan ABKAM worden gesteld.

Veiligheid valt of staat bij duidelijkheid en toezicht:

Zodra het project in uitvoering komt, begint het toezicht. Uit ervaring blijkt dat als niet vanaf de eerste dag de juiste “veiligheidstoon” wordt gezet, het voor de uitvoering enorm lastig wordt de veiligheidsmaatregelen te handhaven. Dit begint al bij de introductie van de medewerkers en het personeel van onderaannemers.

ABKAM ondersteunt de uitvoering door het verzorgen van veiligheidsadviesbezoeken, waarbij een rondgang over de bouwplaats wordt gemaakt en de geconstateerde verbeterpunten direct met de betrokken worden besproken. Voor de uitvoering vormt ABKAM dan het steuntje in de rug om de aandacht voor veiligheid op een goed niveau te houden.