Specialisme:

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of baggerspecie kunnen medewerkers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Het is dan ook van belang dat deze werkzaamheden goed worden voorbereid en begeleid. ABKAM heeft zich gespecialiseerd in de veiligheidskundige begeleiding van deze werkzaamheden.

Vanaf veiligheidsklasse 2T is veiligheidskundige ondersteuning verplicht!

De regels bij het werken in of met verontreinigde grond zijn vastgelegd in de Arbowet. In publicatie CROW-132 zijn deze regels vertaald naar concrete maatregelen voor milieuadviesbureau’s en aannemingsbedrijven. Op basis van de aard en concentraties van de aanwezige stoffen dient voorafgaande aan werkzaamheden de veiligheidsklasse bepaald te worden.

Deze veiligheidsklasse is gekoppeld aan een pakket van maatregelen die het milieu-adviesbureau en/of het aannemingsbedrijf moet nemen om de medewerkers veilig te kunnen laten werken. Onderscheid wordt gemaakt in de onderstaande veiligheidsklassen:

  • Veiligheidsklasse 1T
  • Veiiligheidsklasse 2T
  • Veiligheidsklasse 3T

Op basis van de kans op brand- en explosiegevaar wordt tevens onderscheid gemaakt in de veiligheidsklassen 1F en 2F.

Hoger Veiligheidskundige begeleiding bij de voorbereiding van de werkzaamheden is verplicht vanaf veiligheidsklasse 2T. Vanaf veiligheidsklasse 3T is ook bij de uitvoering van de werkzaamheden de betrokkenheid van een veiligheidskundige verplicht.

Wat kan ABKAM voor u betekenen?

In de praktijk wordt ABKAM ingeschakeld om bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond de onderstaande activiteiten te verzorgen:

Voorbereiding:

  • Bepaling T & F klassen op basis van de door het milieu-adviesbureau aangeleverde analyse resultaten.
  • Opstellen of beoordelen van het V&G-plan en het bepalen van de te nemen veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Bepalen van de meetstrategie en de in te zetten meetapparatuur
  • Meedenken in de werkmethode om tot een zo efficiënt mogelijke werkmethode te komen

Uitvoering:

Het verzorgen van de kick-off meeting aan de medewerkers bij start van de werkzaamheden. 

Het uitvoeren van een werkplekinspectie om vast te stellen of alle aanwezige voorzieningen aanwezig zijn, waarna gestart kan worden met de werkzaamheden. 

Begeleiding en toezicht tijdens de uitvoering, bijhouden logboek, uitvoeren metingen, bewaken filterregime etc.

De intensiteit van de begeleiding tijdens de uitvoering is afhankelijk van door het bedrijf zelf ingezette deskundigheid. Beschikt een medewerker over de opleiding DLP dan mag de Hoger Veiligheidskundige het toezicht overdragen aan de DLP-er. ABKAM informeert u graag over de mogelijkheden.